Strona glowna

Strona glowna

Wieś, to miejscowość, która nie ma praw miejskich Według dawnych definicji, to jednostka osadnicza, która zajmuje się uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Obecnie odchodzi się od tej definicji, ponieważ co raz częściej wieś posiada inne funkcje, nie rolnicze.

Wieś jest miejscem do życia odmiennym od życia w mieście – ma mniej mieszkańców, inne struktury ekonomiczno-społeczne oraz historyczno-administracyjne.

Wyróżnia się kilka kilka typy wsi np. pod względem wielkości: małe (do około 100 mieszkańców), średnie (do 500 mieszkańców), duże (do 1000 mieszkańców) i bardzo duże (powyżej 1000 mieszkańców, lecz nie zdarza się to często).

Obecnie w Polsce istnieje 43082 wsi w Polsce. Najwięcej wsi jest w województwie mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim, najmniej zaś w województwie śląskim, lubuskim, opolskim. Największą wsią w Polsce jest wieś Kozy w województwie śląskim, mieszka tam 12744 mieszkańców. Najmniejsza wieś w Polsce to Luboszów w województwie dolnośląskim, gdzie zameldowane są tylko dwie osoby.

Strona glowna

Wieś jedną lub kilka obejmuje sołectwo, które jest organem pomocniczym dla gminy. Organem ustawodawczym dla sołectwa jest zebranie wiejskie,natomiast organem wykonawczym sołtys, któremu pomaga rada sołecka. Do kompetencji sołtysa należy:

reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

zwoływanie zebrań wiejskich,

Strona glowna

realizowanie uchwał rady gminy, które dotyczą sołectwa,

pobieranie podatków rolnych i leśnych od mieszkańców sołectwa,

uczestniczenie w sesjach rady gminy.

Każde sołectwo dysponuje funduszem sołeckim, które przyznaje gmina i które musi wykorzystać zgodnie z budżetem wykonanym przez sołtysa i radę sołecką.

Wpis zawdzięczamy